مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 4_Issue 14_Pages 93-102-1

ایجاد مورفولوژیهای گوناگون نانوساختارهای کادمیم سلنید با تغییر حلال در روش سلووترمال يحیذ ضشغبمی2 ي محمذسضب محمذی*3 چکیده دس ايننه وننظيََؾ وبو ػننباتبسََبی دننبدمی ػننلىیذ ثنن سيؽ ػننل يتشمبل ػننىتض ؿننذوذ َننذا اص ايننه وننظيََؾ ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 4_Issue 12_Pages 37-50-1

بررسي تاثير تفجوشي در فاز مايع بر چگالش و ريزساختار آلياژ Cu-xZn مازيار آزادبه1، عباس صباحي نمين2، احد محمدزاده*3 و حميدرضا شفيعي2 چكيده در اين پژوهش تغييرات ريزساختاري و خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژهاي برنجي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 4_Issue 12_Pages 65-74-1

پوشش دهي كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت-تيتانيا همزمان با نيتروكربورهكردن الكتروليتي پلاسمايي روي سطح فولاد ضدزنگ و بررسي رفتار خوردگي آن زهرا گلستان∗1، مهدي جاويدي2، محمدحسين شريعت3 و رضا بازرگان لاري4 چكيده هدف از اين پژوهش، افزايش ادامه مطلب…

By 92, ago